การบริการหลังการขาย คือสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับเรา

แผนผังการทำงานของระบบ GPS Tracking ของ MMER  SYSTEM

 


จีพีเอส คืออะไร? (GPS)  GPS ย่อมาจากคำว่า“Global Positioning System” ซึ่งมีหลักการทำงาน ดังนี้

- เป็นระบบบอกพิกัดตำแหน่งผ่านทางดาวเทียม จากกลุ่มดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก โดยตัวอุปกรณ์รับสัญญาณ (GPS Receiver) จะทำการรับสัญญาณที่ถูกส่งจากดาวเทียม และ ทำการคำนวณสัญญาณออกมาในรูปแบบพิกัดตำแหน่งละติจูด ลองติจูด ซึ่งเราใช้อ้างอิงกับตำแหน่งบนแผนที่โลก

หลักการทำงานของจีพีเอส

- อุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ(GPS Receiver) จะทำการคำนวณความต่างของเวลา (Atomic clock) ที่ถูกส่งมาจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยการคำนวณตำแหน่งต้องรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่างน้อย 3-4 ดวง ยิ่งมีจำนวนดาวเทียมที่ติดต่อได้มาก จะทำให้ความแม่นยำสูง ทั้งนี้ปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเช่น สภาวะอากาศในชั้นบรรยากาศขณะนั้น หรือ จากสภาวะแวดล้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่นอยู่ในอาคารสำนักงาน

การประยุกต์ใช้งาน

- ระบบติดตาม (GPS Tracking) เป็นเครื่องมือในการติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ, บุคคล หรือสัตว์ป่า เห็นได้ตามสารคดี ซึ่งระบบนี้จะมีความละเอียดสูงมาก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรู้ตำแหน่งได้ทันที

- ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเมอร์ ซิสเต็มได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ในงานช่วยเหลือต่างๆ เช่นงานขนส่งสินค้าที่ต้องอาศัยเรื่องเวลาและเรื่องความประหยัด งานติดตามโจรผู้ร้าย งานช่วยเหลือบรรเทาภัยต่างๆ หรือแม้แต่งานเฝ้าระวังภัยสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตัวผลิตภัณฑ์สามารถนำมาใช้ในงานเหล่านี้ได้อย่างลงตัว

ประโยชน์ที่ได้รับ โดยสรุปแล้วท่านจะได้ 5 ข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน

1. ความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุบัติเหตุถือเป็นความเสียหายขั้นร้ายแรง ซึ่งนอกจากจะทำให้สูญเสียทรัพย์สิน เงินทองและชีวิตแล้ว ยังมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์การ ระบบนี้จะช่วยติดตามและเฝ้าระวังวินัยในการขับรถของผู้ขับไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมการขับรถที่เป็นอันตราย ซึ่งจะช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็น และหลักการในเรื่องความปลอดภัยนี้ยังถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกอย่างหนึ่งด้วย

2. การตรงต่อเวลา เนื่องจากการที่ผู้ประกอบการมีความต้องการความปลอดภัยในตัวสินค้ามากที่สุด  ระบบนี้จะช่วยให้สามารถควบคุม บริหารจัดการตารางเดินรถ และสามารถป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถดูแลในส่วนของเวลาได้เต็มประสิทธิภาพและตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งสามารถตอบคำถามผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องว่าอยู่ที่ใดและจะถึงที่หมายในเวลาเท่าไร ซึ่งนั่นหมายถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการทำงานเป็นอย่างมาก

3. ลดต้นทุน ต้นทุนหลักของการทำงานในแต่ละครั้งคือ น้ำมันและค่าซ่อมบำรุง ดังนั้นระบบนี้จะช่วยควบคุมต้นทุนขององค์กรให้ลดต่ำลง เพราะระบบจะมีการเตือนให้ผู้ขับรถสามารถควบคุมพฤติกรรมการขับให้อยู่ในอัตราความเร็วที่กำหนด และควบคุมไม่ให้จอดรถโดยไม่ดับเครื่องนานๆ หรือใช้รถโดยไม่ถนอม  เพื่อช่วยให้บริษัทประหยัดค่าน้ำมัน  ลดการสึกหรอของยางและเครื่องยนต์ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงน้อยลง

 4. เพิ่มประสิทธิภาพ จากข้อมูลพฤติกรรมคนขับ  ระยะเวลาในการเดินทาง  และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ โดยการระบุช่วงของวันเวลา  และค่าคงที่ต่างๆตามที่ต้องการ  ระบบสามารถทำการประมวลเป็นข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบของรายงาน  และกราฟแบบต่างๆ ที่จะทำให้เข้าใจง่ายและช่วยให้ผู้ที่ใช้งานงานระบบสามารถนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผน  และบริหารจัดการงานขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ภาพพจน์ขององค์กร หากยึดถือหลักการ 4 ประการแรก  เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  สิ่งที่จะตามมาก็คือ  ภาพพจน์ที่ดี  ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือจากผู้พบเห็นหรือเกี่ยวข้อง  สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สถาบันมีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน   เช่น การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุคใช้งานให้เกิดเป็นรูปธรรม และรวมไปถึงการปฏิบัติงานที่รวดเร็วเพื่อภาระกิจที่ถูกต้อง

จะเห็นได้ว่าการอาศัยเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเหลือการทำงานได้เป็นอย่างดี  ควบคู่กันไปกับการพัฒนาผู้ดูแลการปฏิบัติงานทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย  การเข็มงวดกวดขันในเรื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติด  การรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการรู้คุณค่าของคุณภาพชีวิต  ซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงลงทุนจัดตั้งศูนย์อบรมทดสอบสมรรถนะผู้ดูแลรถและมีแผนงานด้านนี้ออกมาอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจไห้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย


Promotions


ชุดพิเศษเช็คน้ำมัน เช็คความเร็ว ดูความเคลื่อนไหวรถไม่มีสะดุด


 

สุดยอดระบบนำทาง มีทั้งขนาด 4.3 , 5 , 7 นิ้ว สินค้าไม่ดียินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่..ทันที